Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN:978-604-65-4450-0

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Trường ĐH Kinh tế quốc dân, 2023
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Sơn (Chính)

1859-3917

HƯỚNG TỚI GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CHO HỘ NGHÈO Ở VÙNG GÒ ĐỒI: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 2022
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Sơn (Chính)

Lao động di cư nội địa ở Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội Việt Nam - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Sơn

Phát triển công nghiệp và ngành nghề nông thôn nhằm kiểm soát di cư nông thôn đến thành thị, thực trạng và khuyến nghị (Developing industries in rural areas to control rural- urban migration: facts and recommendations)

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: "Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn - thành thị" thuộc Nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo nghị định thư Việt Nam - Hàn Quốc "Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn- thành thị: kinh nghiệm Hàn Quốc và vận dụng cho Việt Nam". (International conference proceedings Social policies for rural-urban migration - Joint program of international cooperation under Vietnam-Korea Protocol "Social policies for rural-urban migration: Korea’s experience and applications for Vietnam"), 2012
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Sơn

Các yếu tố tác động đến sự phát triển của công nghiệp nông thôn

Kỷ yếu hội thảo khoa học, Nxb Đại học Quốc gia hà Nội, 2011
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Sơn

Phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế: thực trạng và khuyến nghị

Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2010
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Sơn

Vai trò công nghiệp nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, 2010
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Sơn

Bảo tồn và phát triển làng nghề ở tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay

Kỷ yếu Hội thảo khoa học,Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên lý luận chính trị, Đại học quốc gia Hà Nội., 2009
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Sơn