Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN: 978-604-974-905-6

CHẾ TẠO VẬT LIỆU Ca2Al2SiO7 PHA TẠP ION Sm3+ PHÁT BỨC XẠ MÀU ĐỎ VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP

HỘI NGHỊ VẬT LÝ THỪA THIÊN HUẾ 2021, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thanh Tiến (Chính), Nguyễn Mạnh Sơn, Lê Văn Tuất, Hồ Văn Tuyến, Võ Văn Tri
Liên kết: http://husc.hueuni.edu.vn/khcn/announcements.php?readmore=2119

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TOẠ ĐỘ MÀU, NHIỆT ĐỘ MÀU ÁNH SÁNG PHÁT QUANG TỪ VẬT LIỆU PCZ PHA TẠP Dy

Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2019. Huế 04-01-2019., 2020
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Tuất (Chính)

ISBN: 978-604-98-7505-2

TRUYỀN NĂNG LƯỢNG TỪ ION Dy3+ SANG ION Eu3+ TRONG MẠNG NỀN Ca2Al2SiO7

Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thanh Tiến (Chính), Nguyễn Mạnh Sơn (Chính), Lê Văn Tuất, Nguyễn Văn Chiến
Liên kết: http://vmrs.org.vn/gioi-thieu/62/Hoi-nghi-SPMS-2019.htm

978-604-974-077-0

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ HẰNG SỐ PLANCK BẰNG THỰC NGHIỆM VỚI ĐÈN LED

Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2018, 2019
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Tuất

978-604-974-077-0

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ HẰNG SỐ PLANCK BẰNG THỰC NGHIỆM VỚI LASER BÁN DẪN

Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế, 2019
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Tuất

1757-899X

ENERGY TRANSFER BETWEEN Ce3+-Dy3+ IN Ca2Al2SiO7: Ce3+, Dy3+ PHOSPHOR

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Do Thanh Tien (Chính), Nguyen Manh Son, Le Van Tuat, Le Ngoc Liem
Liên kết: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/540/1/012001

978-604-974-077-0

THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT HỆ ĐO KHẢO SÁT ĐỊNH LƯỢNG HIỆN TƯỢNG GIAO THOA VÀ NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG

Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2018, 2018
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Tuất

978-604-974-077-0

ĐẶC TRƯNG QUANG PHÁT QUANG CỦA THỦY TINH PHỐT PHÁT PHA TẠP Dy2O3, Eu2O3 KÍCH THÍCH BẰNG BỨC XẠ MÀU TÍM

Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2018, 2018
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Tuất

978-604-974-077-0

ĐẶC TRƯNG QUANG PHỔ CỦA VẬT LIỆU PHÁT QUANG Ca2Al2SiO7:Eu3+, Nd3+

Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2018, 2018
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Tuất

ĐẶC TRƯNG QUANG PHỔ CỦA VẬT LIỆU PHÁT QUANG Ca2Al2SiO7: Eu2+, Nd3+

Hội Nghị Vật Lý Thừa Thiên Huế 2018, Nhà xuất bản Đại Học Huế, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thanh Tiến (Chính), Nguyễn Mạnh Sơn, Lê Văn Tuất, Dương Tấn Tiên
Liên kết: http://www.hueic.edu.vn/hnvl2018.aspx

HIỆU ỨNG NHIỆT PHÁT QUANG CỦA GỐM THỦY TINH P2O5 - CaO - Na2O - MgO PHA TẠP Dy2O3

Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017. Nhà xuất bản Bách khoa, Hà nội. Tháng 10 năm 2017. http://vmrs.org.vn/danh-muc/241/Tuyen-tap-cac-bai-bao-Hoi-nghi-SPMS-2017---Quyen-1.htm, 2017
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Tuất (Chính), Nguyễn Trọng Thành, Vũ Thị Thái Hà.