Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải thưởng "Tài năng Khoa học Trẻ Việt Nam"

2014
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nội dung giải thưởng: Giải Nhì
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu (Chính)

Giải thưởng "Tài năng Khoa học Trẻ Việt Nam"

2012
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nội dung giải thưởng: Giải Nhì
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu (Chính)