Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng Y – Dược Việt Nam lần thứ XVIII

2016
Đơn vị tặng thưởng : Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Nội dung giải thưởng: Giải Nhì
Tác giả: Hồ Hoàng Nhân (Chính), Nguyễn Ngọc Chiến (Chính)

Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ lần thứ XVIII

2016
Đơn vị tặng thưởng : Trường Đại học Dược Hà Nội
Nội dung giải thưởng: Giải Nhất
Tác giả: Hồ Hoàng Nhân (Chính), Nguyễn Ngọc Chiến (Chính)