Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải nhất của Triển lãm các sản phẩm sáng tạo của sinh viên và giảng viên trẻ

2021
Đơn vị tặng thưởng : Đại học Huế
Nội dung giải thưởng: Thực nghiệm toán học trên các biểu diễn toán động
Tác giả: Nguyễn Đăng Minh Phúc (Chính)