Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Kỷ niệm chương về Sự nghiệp Khoa học công nghệ

2020
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Khoa học và Công nghệ
Nội dung giải thưởng: Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Kỷ niệm chương về Sự nghiệp Khoa học công nghệ, năm 2020 cho PGS.TS. Võ Văn Tân, trưởng Bộ môn Hóa Vô cơ. QĐ số 1209/QĐ-BKHCN, 11/05/2020
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2017
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nội dung giải thưởng:
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)