Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Bài báo xuất sắc

2021
Đơn vị tặng thưởng : Hội thảo khoa học quốc tế các nhà khoa học trẻ khối kinh tế và kinh doanh 2020
Nội dung giải thưởng: Bài báo xuất sắc tham gia trình bày tại hội thảo
Tác giả: Nguyễn Hải Yến