Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học

2021
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nội dung giải thưởng: Khuyến khích
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nghĩa

Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học

2017
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chính)