Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Công trình nghiên cứu xuất sắc

2020
Đơn vị tặng thưởng : Hội Nano Y sinh Đài Loan
Nội dung giải thưởng: Công trình nghiên cứu xuất sắc
Tác giả: Phạm Yên Khang (Chính)