Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải "lan tỏa" cuộc thi thiết kế cảnh quan Eo bầu- Thượng Thành phía Nam Huế 2022

2022
Đơn vị tặng thưởng : Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế
Nội dung giải thưởng: giải "lan tỏa"
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Xuân (Chính)