Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Gải thưởng Sử học Phạm Thận Duật

2018
Đơn vị tặng thưởng : Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội đồng giải thưởng Phạm Thận Duật
Nội dung giải thưởng: Giải Nhì
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng (Chính)