Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-414-8

Giáo trình Sản Phụ khoa - Dành cho Đào tạo Sau ĐH. Tập 1 - Sản Khoa

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Sản khoa và phụ khoa
Tác giả: Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chủ biên), Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Lê Minh Tâm (Chủ biên), Trương Quang Vinh (Chủ biên), và nhiều tác giả

978-604-337-414-5

Giáo trình Sản Phụ khoa - Dành cho Đào tạo Sau ĐH. Tập 2 - Phụ Khoa

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Sản khoa và phụ khoa
Tác giả: Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chủ biên), Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Lê Minh Tâm (Chủ biên), Trương Quang Vinh (Chủ biên), và nhiều tác giả

Giáo trình Sản phụ khoa.

NXB Y học, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Sản khoa và phụ khoa
Tác giả: Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Phạm Văn Lình (Chủ biên), Lê Lam Hương

Kỹ năng thực hành lâm sàng sản phụ khoa – tài liệu dành cho giảng viên

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Sản khoa và phụ khoa
Tác giả: Lê Lam Hương, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Cộng sự

Kỹ năng thực hành lâm sàng sản phụ khoa – tài liệu nguồn

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Sản khoa và phụ khoa
Tác giả: Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Trương Quang Vinh, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Lê Lam Hương, cộng sự

200/QĐ-ĐHH-NXB 27/12/2012

Giáo trình giảng dạy thực địa

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Võ Tam (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến

978-604-912-748-9

Nội tiết phụ khoa và Y học sinh sản

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Lê Minh Tâm (Chủ biên)

BÀI GIẢNG PHỤ KHOA

NXB Y học, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chủ biên)

BÀI GIẢNG SẢN KHOA

NXB Y học, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Cao Ngọc Thành, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Trương Quang Vinh (Chủ biên), Võ Văn Đức

KỸ NĂNG LÂM SÀNG SẢN KHOA

NXB Y học, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Cao Ngọc Thành, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Trương Quang Vinh (Chủ biên), Võ Văn Đức

SÀNG LỌC VÀ ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG TIỀN SẢN GIẬT - SẢN GIẬT

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chủ biên)

Vai trò của Y học gia đình trong cải thiện các hệ thống y tế

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Y TẾ
Tác giả: Nguyễn Minh Tâm (Chủ biên), Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chủ biên), Cao Ngọc Thành (Chủ biên)