Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Dự báo trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam dưới góc nhìn thi pháp học và văn hoá học

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thị Thanh Nhị (Chủ biên)

Các phương thức dự báo trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam dưới góc nhìn thi pháp học và văn hóa học

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Trần Thị Thanh Nhị

Nghiên cứu và dạy học ngữ văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nhiều tác giả

Nghiên cứu và dạy học Ngữ văn

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thị Thanh Nhị