Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Kỹ năng thực hành lâm sàng sản phụ khoa – tài liệu dành cho sinh viên

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Sản khoa và phụ khoa
Tác giả: Trương Quang Vinh (Chủ biên), Nguyễn Vũ Quốc Huy, Lê Lam Hương, Cộng sự

Kỹ năng thực hành lâm sàng sản phụ khoa – tài liệu nguồn

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Sản khoa và phụ khoa
Tác giả: Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Trương Quang Vinh, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Lê Lam Hương, cộng sự

BÀI GIẢNG SẢN KHOA

NXB Y học, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Cao Ngọc Thành, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Trương Quang Vinh (Chủ biên), Võ Văn Đức

KỸ NĂNG LÂM SÀNG SẢN KHOA

NXB Y học, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Cao Ngọc Thành, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Trương Quang Vinh (Chủ biên), Võ Văn Đức

Kỹ năng lâm sàng Sản Phụ khoa (tài liệu dành cho giảng viên)

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Trương Quang Vinh (Chủ biên), Cao Ngọc Thành, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Và cộng sự

Kỹ năng lâm sàng Sản Phụ khoa (tài liệu dành cho sinh viên)

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Trương Quang Vinh (Chủ biên), Cao Ngọc Thành, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Và cộng sự

Kỹ năng lâm sàng Sản Phụ khoa (tài liệu nguồn)

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Trương Quang Vinh (Chủ biên), Cao Ngọc Thành, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Và cộng sự

Thăm dò chức năng phụ khoa

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Nguyễn Vũ Quốc Huy, Võ Văn Đức, Lê Minh Tâm, Đặng Công Thuận, Trương Quang Vinh

Sản Phụ khoa (dành cho đào tạo Bác sĩ Chuyên khoa I Y học gia đình)

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Nguyễn Vũ Quốc Huy, Trương Quang Vinh, Võ Văn Đức