Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Điêu khắc ngoài trời Việt Nam hiện đại (Bài: Về các trại sáng tác điêu khắc quốc tế ở Huế)

NXB Mỹ thuật, 2006
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Tác giả: Phan Thanh Bình

Sông Hương dòng chảy văn hóa (Bài: Tranh gương một nguồn cảm xúc trong hội họa cung đình Huế)

NXB Văn hoá - Thông tin, 2003
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Tác giả: Phan Thanh Bình

Nghệ thuật Việt Nam hiện đại (Bài: Mỹ thuật Huế-Những dòng chảy và bến bờ)

NXB Mỹ thuật, 2000
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Tác giả: Phan Thanh Bình

Trương Hân Minh (Bài: Họa sĩ Trương Hân Minh ở Huế)

NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1999
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Tác giả: Phan Thanh Bình

Những vấn đề mỹ thuật (Bài: Nghệ thuật khảm sứ trang trí kiến trúc cung đình Huế)

NXB Mỹ thuật, 1997
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Tác giả: Phan Thanh Bình

Một số vấn đề đào tạo và sáng tạo Mỹ thuật (Bài: Nghệ thuật trang trí kiến trúc Huế)

NXB Mỹ thuật, 1995
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Tác giả: Phan Thanh Bình

Tư tưởng Hồ Chí Minh (Bài: Tư tưởng Hồ Chí Minh trên bình diện nghệ thuật tạo hình)

NXB Chính trị Quốc gia, 1994
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Tác giả: Phan Thanh Bình