Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-912-771-7

汉语词对越南学生汉越互译的影响研究

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Liêu Linh Chuyên (Chủ biên)

978-604-912-807-3

Hướng dẫn sử dụng dấu câu tiếng Hán hiện đại

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Liêu Linh Chuyên (Chủ biên)

978-604-912-783-0

Ngữ âm văn tự Hán ngữ hiện đại

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Liêu Linh Chuyên (Chủ biên)