Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Đối xứng phân tử và lý thuyết nhóm

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Trần Dương (Chủ biên)

Hóa Học Tinh Thể

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Trần Dương