Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Sinh lý động vật

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Trần Sáng Tạo

Chăn nuôi gà thả vườn trong nông hộ ở miền Trung

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Trần Sáng Tạo

Kỹ thuật chăn nuôi trong nông hộ

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Trần Sáng Tạo