Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Các vấn đề chọn lọc trong hóa lý

2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Trần Thái Hòa, Tất, Phạm Văn

Cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học (Hóa đại cương 1)

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Trần Thái Hòa