Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Luật Hiến pháp 2

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Trần Việt Dũng (Chủ biên), Đặng Công Cường (Chủ biên)

Luật Hiến pháp Việt Nam, phần 2

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đặng Công Cường (Chủ biên), Nguyễn Thị Nữ, Nguyễn Thị Hoài Phương, Trần Việt Dũng (Chủ biên)

Độc lập tư pháp ở Việt Nam

NXB Hồng Đức, 2015
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đặng Công Cường (Chủ biên)