Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Đánh giá trong Giáo dục Toán

2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Trần Vui, Nguyễn Đăng Minh Phúc

Phương pháp dạy học Toán (Phần cụ thể)

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Văn Liêm, Nguyễn Đăng Minh Phúc

Khám phá Giải tích 12 với The Geometer’s Sketchpad

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2009
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Trần Vui, Lê Quang Hùng, Nguyễn Đăng Minh Phúc

Thiết kế các mô hình dạy học toán trong học cơ sở  với The Geometer’s Sketchpad

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2009
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Trần Vui, Lê Quang Hùng, Nguyễn Đăng Minh Phúc

Khám phá Đại số & Giải tích 11 với The Geometer’s Sketchpad

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2007
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Trần Vui, Lê Quang Hùng, Nguyễn Đăng Minh Phúc