Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-129-6

Truyện và tự truyện của Phan Bội Châu - Từ góc nhìn thể loại

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam
Tác giả: Hoàng Đức Khoa (Chủ biên)

Văn học Việt nam hiện đại giai đoạn từ đầu thế kỉ XX đến 1930

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Hoàng Đức Khoa (Chủ biên), -Tôn Thất Dụng (Chủ biên)

Văn học Việt Nam thế kỉ XVIII-XIX(Tài liệu tham khảo)

2002
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Hoàng Đức Khoa

Sự hình thành và phát triển của văn xuôi từ đầu thế kỉ XX đến 1945

1999
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Hoàng Đức Khoa (Chủ biên), Lê Thị Hường (Chủ biên)

Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1930

1998
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Hoàng Đức Khoa