Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Kinh thành Huế đầu thế kỷ 19 qua Hồi ức của Michel Đức Chaigneau

2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Lê Đức Quang (Chủ biên), Trần Đinh Hằng

Bàn về chữ Thế - François JULLIEN

NXB Đà Nẵng, 2004
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Tác giả: Lê Đức Quang (Chủ biên)