Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-308-430-6

Giáo trình Tiếng Việt cho người nước ngoài, Trình độ Sơ cấp, bậc 2

NXB Khoa học Xã hội, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Trần Văn Sáng (Chủ biên), Trương Thị Nhàn

978-604-974-173-9

NGÔN NGỮ CA DAO

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam
Tác giả: Trương Thị Nhàn (Chủ biên)

Bài tập thực hành Ngữ dụng học

2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trương Thị Nhàn (Chủ biên)

Ngữ pháp cơ bản tiếng Việt (Giáo trình đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài)

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trương Thị Nhàn (Chủ biên)

Bài tập thực hành ngữ dụng học

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trương Thị Nhàn

Ngữ pháp tiếng Việt (Giáo trình đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài)

NXB Đại học Huế, 2007
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trương Thị Nhàn