Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-969-8

Hệ thống ERP và các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các doanh nghiệp Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Dương Thị Hải Phương (Chủ biên), Nguyễn Đình Hoa Cương, Trần Thị Khánh Linh