Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Giáo trình Văn học Nga.

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Đỗ Hải Phong

Giáo trình Văn học Nga.

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2011
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Đỗ Hải Phong

Giáo trình văn học Âu-Mĩ

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2006
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Đỗ Hải Phong

Tác gia tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường: Đôxtôiepxki.

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2006
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Đỗ Hải Phong

Tác gia tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường: Xervantex

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2006
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Đỗ Hải Phong