Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của chi Uvaria L. - Họ Na (Annonaceae)

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Phan Văn Kiệm (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoài (Chủ biên), Hồ Việt Đức, Lê Tuấn Anh