Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-1-0716-3310-6, 978-1-0716-3311-3 (eBook)

Recent Advances in Computational Modeling of Multi-targeting Inhibitors as Anti-Alzheimer Agents

Humana Press, 2023
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC, DƯỢC HỌC, Hoá dược học
Tác giả: Khac-Minh Thai (Chủ biên), Thai-Son Tran, The-Huan Tran, Thi-Cam-Nhung Cao, Hoang-Nhan Ho, Phuong Nguyen Hoai Huynh, Tan Thanh Mai, Thanh-Dao Tran, Minh-Tri Le, Van-Thanh Tran

987-604-399-303-5

Giáo trình thực hành "Một số dạng bào chế đặc biệt"

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Tác giả: Hồ Hoàng Nhân (Chủ biên), Nguyễn Hồng Trang, Trần Thế Huân, Lê Hoàng Hảo