Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Đại cương Sức khoẻ Tình dục

NXB Y học, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Sức khoẻ sinh sản
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chủ biên), Tôn Nữ Vân Anh, Nguyễn Đắc Nguyên, Trần Thị Như Quỳnh, Hồ Trần Tuấn Hùng

Các vấn đề trọng yếu trong Hỗ trợ sinh sản Tập 1. Dành cho Bác sĩ lâm sàng

NXB Y học, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Sinh học sinh sản, Sức khoẻ sinh sản
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chủ biên), Nguyễn Đắc Nguyên, Trần Thị Như Quỳnh, Cao Ngọc Thành