Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-1-13049-4

Sinh học phân tử của tế bào tập 4

NXB Trẻ, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Xuân Hưng, Lê Thị Nguyệt Minh, Trần Thị Thu Thủy, Lê Hoàng, Nguyễn Văn Nhương, Trịnh Thu Lê, Phạm Tuấn Thạch

978-604-1-13049-4

Sinh học phân tử của tế bào tập 5

NXB Trẻ, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Xuân Hưng, Lê Thị Nguyệt Minh, Phạm Tuấn Thạch, Trương Linh Huyền, Nguyễn Thanh Dịu, Trần Thị Thu Thủy

ISBN 978-604-1-13049-4

Sinh học phân tử của tế bào Tập I tái bản lần 2

NXB Trẻ, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Xuân Hưng, Lê Thị Nguyệt Minh, Nguyễn Hương Thảo

978-604-1-13049-4

Sinh học phân tử của tế bào tập 2

NXB Trẻ, 2015
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Xuân Hưng, Lê Thị Nguyệt Minh, Nguyễn Văn Nhương, Nguyễn Thanh Dịu, Trần Thị Thu Thủy

978-604-1-13049-4

Sinh học phân tử của tế bào tập 3

NXB Trẻ, 2015
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Thanh Dịu, Lê Thị Nguyệt Minh, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Văn Nhương, Lê Hoàng, Trịnh Thu Lê, Trần Thị Thu Thủy, Nguyễn Hương Thảo