Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

ISBN: 978-604-82-6041-5

Bảo tồn di sản kiến trúc truyền thống trong đô thị Việt Nam- Cơ sở lý luận và bài học kinh nghiệm từ các nước ASEAN

Nhà xuất bản xây dựng, 2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Tác giả: Phạm Đăng Nhật Thái

ISBN: 978-604-55-9894-8

Di sản đặc thù của Việt Nam - Kinh đô Huế

NXB Hà Nội, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Các vấn đề lịch sử và khảo cổ học khác
Tác giả: Phạm Đăng Nhật Thái

978-604-55-9226-0

Hà Nội - Huế - Sài Gòn: Dòng sinh mệnh Dân tộc nhìn từ các Đô thị Văn hiến

NXB Hà Nội, 2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Các vấn đề lịch sử và khảo cổ học khác
Tác giả: Phạm Đăng Nhật Thái

978-604-959-461-8

Làng Văn Vật Thừa Thiên Huế - Tập 3

2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Các vấn đề lịch sử và khảo cổ học khác
Tác giả: Phạm Đăng Nhật Thái

978-604-959-085-6

KIẾN TRÚC ĐÌNH LÀNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

NXB Thuận Hoá, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Tác giả: Phạm Đăng Nhật Thái (Chủ biên), Hayashi Hideaki (Chủ biên)