Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn - thành thị ở Việt Nam hiện nay

NXB Chính trị Quốc gia, 2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Mai Ngọc Cường, Lê Văn Sơn, và nnk

Đảng lãnh đạo xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

NXB Chính trị Quốc gia, 2008
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Đinh Xuân Lý và Phạm Công Nhất , Lê Văn Sơn, và nnk