Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Điều dưỡng Cơ bản 1

NXB Y học, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Điều dưỡng
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Dương Thị Ngọc Lan

Điều dưỡng Truyền nhiễm

NXB Y học, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Điều dưỡng
Tác giả: Lê Văn An, Dương Thị Ngọc Lan

Giáo trình Vi sinh y học

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y TẾ
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Trần Đình Bình

Điều dưỡng Nội I

2006
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Lê Văn An

Điều dưỡng Nội II

2006
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Lê Văn An