Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

ISBN: 978-604-974-130-2

Thông tin cáp quang

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Quang học
Tác giả: Lê Văn Tuất (Chủ biên)

ISBN: 978-604-912-366-5

Phát quang cưỡng bức và ứng dụng.

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Nguyễn Mạnh Sơn (Chủ biên), Lê Văn Tuất

ISBN: 978-604-912-107-4

Vật lý phát quang

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Văn Tuất (Chủ biên)