Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Giáo trình Sinh sản vật nuôi

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: THÚ Y
Tác giả: Phan Vũ Hải

Ruminant Physiology - Digestion, Metabolism and Effects of Nutrition on Reproduction and Welfare. ISBN: 978-90-8686-119-4. Wageningen Publisher.

2009
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Phan Vũ Hải, Editors(s): Y. Chilliard, F. Glasser, Y. Faulconnier, F. Bocquier, I. Veissier and M. Doreau