Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Động lực nước dưới đất

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Đình Tiến

Địa chất Thuỷ văn chuyên môn

2003
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Đình Tiến