Dữ liệu văn bằng sở hữu trí tuệ

Dữ liệu văn bằng sở hữu trí tuệ

RUS 127517

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СОЛНЕЧНОГО МОДУЛЯ

2012
Tổ chức cấp văn bằng: RUS
Tác giả: Ngô Xuân Cường, СТЕПАНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ