Dữ liệu văn bằng sở hữu trí tuệ

Dữ liệu văn bằng sở hữu trí tuệ

8938/2021/QTG

Chứng nhận đăng ký quyền tác giả

2021
Tổ chức cấp văn bằng: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Bản quyền Tác giả
Tác giả: Phạm Đăng Nhật Thái (Chính)