Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Xây dựng mô hình Fish sanctuary dựa vào cộng đồng nhằm sử dụng hợp lý và bảo tồn nguồn lợi thủy sản ở Việt Nam.

2005 - 2009
Hình thức: Mô hình Fish sanctuary được ứng dụng thành công trong sử dụng và phát triển bền vững nguồn lợi thuỷ sản vùng nước ngọt
Quy mô: Mô hình Fish sanctuary được ứng dụng thành công trong sử dụng và phát triển bền vững nguồn lợi thuỷ sản vùng nước ngọt
Địa chỉ áp dụng: xã Phú An, huyệnPhú Vang và vùng nước lợ tại xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Lê Công Tuấn