Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

City of Bloomington Performance Measurements – Findings and Recommendations

2018 - 2018
Hình thức: Dự án
Quy mô: Cấp thành phố
Địa chỉ áp dụng: City Hall, Bloomington, Indiana, U.S.A
Tác giả: Lê Thị Nhật Linh