Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Quy trình kỹ thuật tiêm potassium phosphonate cho cây hồ tiêu để phòng trừ bệnh chết nhanh

2019
Hình thức: Giải pháp hữu ích
Quy mô: 100 ha
Địa chỉ áp dụng: HTX Hồ tiêu Cam Nghĩa
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Thị Diệu Hạnh