Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Quy trình kỹ thuật xử lý mực xà khô và chế biến chà bông mực

2022
Hình thức: Quy trình kỹ thuật
Quy mô: Sản xuất nhỏ
Địa chỉ áp dụng:
Tác giả: Phan Đỗ Dạ Thảo (Chính), Đỗ Ngọc Vinh, Nguyễn Thị Diễm Hương, Nguyễn Văn Huế

Quy trình kỹ thuật chả cá thát lát viên

2021 - 2021
Hình thức: Quy trình kỹ thuật
Quy mô: Sản xuất nhỏ/hộ gia đình
Địa chỉ áp dụng:
Tác giả: Phan Đỗ Dạ Thảo (Chính), Trần Bảo Khánh, Nguyễn Văn Huế