Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Đắc Thái Hoàng
  • 600000.0006

Hồ Đắc Thái Hoàng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lâm học

Chuyên ngành đào tạo:
Lâm học

Đơn vị quản lý:
Viện Tài nguyên và Môi trường

Xem chi tiết
Ngô Trí Dũng
  • 600000.0139

Ngô Trí Dũng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý tài nguyên rừng

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý tài nguyên rừng

Đơn vị quản lý:
Viện Tài nguyên và Môi trường

Xem chi tiết