Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Ngọc Kiện
  • 130000.0101

Nguyễn Ngọc Kiện
Phó giáo sư -

Ngành đào tạo:
Luật hình sự và tố tụng hình sự

Chuyên ngành đào tạo:
Luật hình sự và tố tụng hình sự

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết