Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Tài Năng

Nguyễn Tài Năng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Ngô Sỹ Ngọc
  • 200000.0039

Ngô Sỹ Ngọc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết