Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Hồng Nhật

Nguyễn Thị Hồng Nhật
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Viện Tài nguyên và Môi trường

Xem chi tiết
Trần Thị Bách Thảo

Trần Thị Bách Thảo

Ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển

Đơn vị quản lý:
Phòng Tổ chức Hành chính

Xem chi tiết