Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thanh Hà
  • 210000.0007

Nguyễn Thanh Hà
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Đơn vị quản lý:
Nhà Xuất bản

Xem chi tiết