Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Đỗ Thị Xuân Dung
  • 900000.0067

Đỗ Thị Xuân Dung
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ học

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ học so sánh - đối chiếu

Đơn vị quản lý:
Ban Giám đốc

Xem chi tiết
Nguyễn Công Hào
  • 200000.0043

Nguyễn Công Hào
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Ban Đào tạo và Công tác sinh viên

Xem chi tiết
Bùi Văn Lợi
  • 200000.0030

Bùi Văn Lợi
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Đơn vị quản lý:
Ban Tổ chức cán bộ

Xem chi tiết
Trần Xuân Mậu
  • 300000.0187

Trần Xuân Mậu
Đại học

Ngành đào tạo:
Công nghệ hoá học

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ hoá học

Đơn vị quản lý:
Tạp chí Khoa học

Xem chi tiết