Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Tiến Anh

Nguyễn Tiến Anh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Đơn vị quản lý:
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Xem chi tiết
Hồ Thanh Thiên

Hồ Thanh Thiên
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Xem chi tiết