Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Tiến Anh

Nguyễn Tiến Anh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Đơn vị quản lý:
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Xem chi tiết
Trần Minh Quyền

Trần Minh Quyền
Cử nhân

Ngành đào tạo:
AN NINH, QUỐC PHÒNG

Chuyên ngành đào tạo:
AN NINH, QUỐC PHÒNG

Đơn vị quản lý:
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Xem chi tiết